top of page

Werkwijze

Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf De Orchidee biedt volgens de in het Besluit kwaliteit kinderopvang, artikel 2 en artikel 11 genoemde verantwoorde kinderopvang aan waaronder wordt verstaan:het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

 

In ons pedagogisch beleidsplan staat concreet beschreven op welke wijze wij invulling geven aan verantwoorde kinderopvang. In de praktijk wordt er door alle medewerkers gehandeld zoals in dit pedagogisch beleidsplan beschreven is. Eens per jaar en bij iedere wijziging wordt het beleidsplan doorgenomen en besproken met alle medewerkers. 

 

Het pedagogisch beleidsplan is in te zien voor iedereen op de locatie.

Veiligheid en gezondheid

Met behulp van het beleidsplan veiligheid en gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij op onze locatie werken met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

 

Dit beleidsplan zal bij veranderingen in en om het kinderdagverblijf en de wetregelgeving hierin, worden aangepast. Onze protocollen, resultaten uit de Risicomonitor 2.0 en huidige manier van werken worden hierin verwerkt. De pedagogisch medewerkers hebben hierin bijgedragen tijdens teambesprekingen en teamvergaderingen. Zodra er wijzigingen zijn zal het beleidsplan veiligheid en gezondheid worden aangepast, zodat deze actueel blijft. 

 

Het beleidsplan is inzichtelijk op de locatie voor werknemers en ouders. Werknemers hebben toegang tot de onlineapplicatie Risicomonitor 2.0. waarmee we werken om de veiligheid en gezondheid op het kinderdagverblijf in kaart te brengen.

Geschillencommissie Kinderopvang

Al sinds 2010 zijn wij ieder jaar geschilvrij! 

Wij zijn aangesloten bij de landelijk onafhankelijke klachtencommissie voor Kinderopvang, Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders kunnen bij de Geschillencommissie terecht via de volgende link: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders

bottom of page